Все про лікування, проживання та дозвілля на курорті Хмільник
Натисніть та почніть спілкування

Історико-краєзнавчий музей «Спадщина» с.Воронівці, Хмільницькго району

Історико-краєзнавчий музей «Спадщина» с.Воронівці, Хмільницькго району

 Шкільний мезей - стратегічний партнер історичної освіти.

Музей (від грец. Museion - будинок муз) - установа, що займається збиранням, зберіганням, вивченням і експонуванням свідоцтв розвитку природи і матеріалізованих цінностей культури, що відображають різні області творчої діяльності людини. Освітню діяльність сучасного музею слід розглядати у трьох аспектах - пізнавальному, творчому, соціальному. Кожен з них, будучи в тісному взаємозв'язку з іншими, відображає певний зміст роботи по даному напрямку.

Пізнавальний аспект. В основі поняття «пізнавальний» лежить поняття «знання», а визначення змісту є фундаментальною проблемою для науки з давнини. Попередні епохи збагатили поняття новим змістом, у результаті чого знання стали розглядатися у двох аспектах - практичному і теоретичному. Кожен з аспектів включає в себе науку, техніку, релігію, культуру, тобто є елементом цілісного культурно-історичного комплексу. Безперечно, важливе місце в комплексі займає музей, бо він належить певному середовищу, формує практичний досвід та теоретичне знання, орієнтоване на формування і розвиток ряду професійних музейних дисциплін. Тут досліджуються такі форми специфічної діяльності людини, як збирання, зберігання, вивчення та популяризація пам'яток культури, техніки та природи.

Творчий аспект. Творчість є найважливішою складовою будь-якої діяльності людини. Знання теж можна розглядати як результат творчої діяльності людини, бо воно допомагає йому визначити ставлення до природи, суспільства, і нарешті, до самого себе.

Соціальний аспект. Музей є частиною середовища і активно бере участь у соціалізації людини з самого раннього віку. Досвід розвитку освітньої діяльності музею в ХIХ і першій половині ХХ ст. умовно дозволяє виділити дві групи музеїв - професійні та власне освітні. До першої групи належать музеї технічного, природничо-наукового, етнографічного, історико-краєзнавчого та мистецтвознавчого профілів. До другої - непрофесійні музеї: педагогічні, шкільні та дитячі. Дана група музеїв має не тільки свою історію розвитку, але й займає чільне місце в системі освітніх та оціально-дозвіллєвих установ. Шкільні музеї - відносяться до групи музеїв навчальних закладів та музеїв педагогічного профілю. З'явившись на зламі ХІХ - ХХ ст., вони були покликані до життя потребою навчати дітей брати знання як з безпосереднього спостереження за навколишнім життям, так і з предметів, зібраних навкіл і представлених у шкільному музеї, який представляв собою необхідне зібрання колекцій, картин і взагалі всього того, що повсякденно вживається в школі. Перевагу в шкільних музеях віддавалася краєзнавчій тематиці, а в збиранні експонатів брала участь вся школа, що дозволяло не тільки знайомити учнів зі специфікою життя конкретної місцевості в усіх її проявах, але й налагодити в школі творчі взаємини між учителем і учнями. За радянських часів шкільні музеї, втративши в основній своїй масі колишнє призначення, перетворилися на формальне відображення історії школи та досягнень її керівництва, хоча саме шкільний музей має бути відображенням змісту і якості життя колективу, центром інтегрованої в навчально-виховний процес музейно-педагогічної та краєзнавчої роботи.

Музей єднає зв'язок між поколіннями.

Нині шкільний музей створюється виходячи з потреб школи в наочному викладанні, він активно включений у навчально-виховний процес для здійснення наочного методу, знайомства з дійсністю, з вимогами навколишнього життя. Він є плодом спільних зусиль, спільної творчої праці вчителя і учня, які разом займаються збиранням і виготовленням посібників. Музей НВК «ЗШ І – ІІ ст. – ДНЗ» села Воронівці - інтегрований у навчально-виховний процес: через різні форми діяльності, він пов'язаний із викладанням конкретних навчальних дисциплін та з додатковою освітою учнів. Він залишається музеєм дитячої творчості та дитячої праці, а тому ключовими для характеристики його діяльності є слова «пошук», «відкриття», «творчість». Це музей, який створюється дітьми, батьками, вчителями для самих же дітей. Він входить у структуру навчально-виховного комплексу, відповідає його вимогам і потребам, а тому правомірність існування та ефективність діяльності цього музею визначаються, по-перше, ступенем включеності в його роботу учнів, по-друге, використанням його матеріалів у навчально-виховному процесі. Як приклад, при вивченні трагічних сторінок Голодомору 1932 – 1933 років на терені краю, ряд учнів закладу відзначено районними і обласними Грамотами. А дослідження Федоришиної Тетяни та Квачової Світлани знайшли своє продовження і відображення у книгах «Чорні покоси» та «Запланований мор». Крім цього, шкільний музей ще й виконує функції: науково-документальну, охоронну, дослідницьку, освітню, - він є своєрідним центром науково-методичної, дослідницько-експериментальної діяльності колективу освітньої установи. Будь-яке залучення педагога в дослідницьку та дослідницько-експериментальну діяльність значно підвищує рівень його професійної кваліфікації. Що стосується музею НВК села Воронівець, то він за визначенням має вести (і веде) роботу в інноваційному, дослідницько-експериментальному режимі. І це нині досить важливо.

Важко переоцінити потенціал шкільного музею у вирішення питань виховної діяльності учнів, оскільки музей відноситься до того унікального типу установ, який дозволяє транслювати і вкорінювати в житті найголовніші базові цінності суспільства. Через прилучення до вітчизняної української історії та культури відбувається усвідомлення дитиною власної особи. Музей викликає інтерес до минулого народу, до пам'ятників старовини. Шкільний музей може і повинен з'єднати розірваний зв'язок між поколіннями, епохами. Основними методами навчання у музеї є дослідницький, пошуковий, наочний, словесний. Як форми роботи, ми використовуємо: практичні заняття з документальними матеріалами, зустрічі; стінгазети, фотовиставки і т.п. На даний час більше тисячі оригінальних пам’яток історії, культури і побуту зібрано у фонді краєзнавчого музею НВК «ЗШ І – ІІ ступенів – ДНЗ» села Воронівець Хмільницького району. Музей став місцем проведення зустрічей з цікавими людьми, історико-краєзнавчих вечорів, виставок тощо. Наш краєзнавчий заклад засновано у 2008 році, до 500 – річчя села Воронівець. Безпосередньо нами віднайдено і збережено більше тисячі одиниць (експонатів), предметів основного фонду - 620. Експозиційні розділи: «Наш край за первіснообщинного ладу», «Наш край в середні віки», «Воронівці у 16 – 18 століттях», Воронівці у 19 на початку 20 століття», «Голод і репресії у Воронівцях», «Наш край в роки Великої Вітчизняної війни», «Відбудова Воронівець», Село сьогодні», «Етнографія і побут Воронівець», «Роде наш красний» та ін., яскраво показують важливий період життя села протягом історичного часу.

На базі краєзнавчого музею разом із бібліотекою НВК проводиться широка просвітня робота – екскурсії, презентації, уроки українознавства і народознавства, різні масові заходи, святкування, виставки, відзначення дат тощо. Історико-краєзнавчий музей НВК села Воронівець сприяє: - розвитку історичної свідомості учнів, - критичному осмисленню минулого, - прогнозуванню майбутнього, - осмисленню ролі людини в історії, - вихованню громадянської свідомості, - гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, - розвитку в учнів інтересу до історії і культури свого та інших народів, - прагненню зберегти і примножити культурну спадщину своєї країни і усього людства. Оригінальні пам’ятки історії, культури, побуту зібрано у фондах музею школи. Він став місцем проведення історико-краєзнавчих вечорів, виставок, тематичних зустрічей з цікавими людьми. Експонати музею свідчать про багате історичне минуле півночі Хмільницького району і, зокрема, села Воронівець. Ось деякі експозиції: Уся краєзнавча робота музею проводиться у формі стаціонарних досліджень або експедицій. До них залучаються діти всіх вікових груп, а також педагоги, батьки, громадськість.

Не залишаються поза увагою краєзнавчого музею, так звані, «білі плями» в історії, пов’язані з колективізацією, тотальним голодом, репресіями. Ось чому й надалі збираються матеріали, розповідається музейними засобами про долю таких земляків - воронівчан. Важливе місце в музеї має розділ, присвячений рокам Великої Вітчизняної війни «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Працюючи за даною тематикою учні, завдяки пошуковій роботі, зернинка за зернинкою збирають документи про бойовий шлях своїх односельчан, які творили подвиг на дорогах війни. Матеріали за тематикою вивчення історії рідного краю знаходять своє відображення у пресі, буклетах, книгах. Наприклад було видано книги: «Хмільницька земля в переклику століть», «Хмільницький край – прабатьківська земля», «Воронівці – моє рідне село», «Роде наш красний», «Топонімічний довідник Хмільницького району», «Хмільницькі світовиди», «Древній Уланів на перехресті віків і шляхів», «Снивода в житті моїм і долі», «Хмільницький район в датах», «…А пам'ять жива», «Історичні сторінки Хмільнимцького краю», «Призабуті сторінки нашої історії. Хмільницький район», «Битва на Синій Воді 1362 року. Визволення України і Поділля зокрема», «Битва на Синій Воді 1362 року: історична реальність», «Святиня над Сниводою», «Чорні покоси», «Зламані колоски», «Запланований мор», «Червоний терор», «Місту Вінниці – 650 років», «Тобою, краю мій, живу», «Зі словом великим Тараса навчаюсь, працюю, живу» та ін. Матеріал підготував: Микола Никифорович Дорош - учитель, історик, краєзнавець, Почесний краєзнавець України, Почесний громадянин Хмільницького району, Почесний освітянин Хмільницького району, Почесний громадянин Уланівської територіальної громади, член Національних спілок України журналістів та краєзнавців, Лауреат і переможець обласних конкурсів на тематику дослідження Голодомору та сталінський репресій. Автор 35 книг з історико – краєзнавчої тематики та 17 книг в співавторстві. У 2008 році був занесений на обласну Дошку Пошани «Праця і звитяга вінничан». //Дорош М., Степанюк В. Тобою , краю мій живу….Хмільниччина: події, особи, час. Довідник.- Вінниця, 2013.- с.64-65. Дорогу до музею Ви легко зможете знайти на карты гугл, а бо просто перейти за посиланням https://goo.gl/maps/F8A41KpjRLS2

інші пости

Ресторан Лісний
Ресторан Лісний на курорті Хмільник ідеально підійде для затишної сімейної вечері чи обіду, активного відпочинку з друз...
Столітній красень - палац Ксідо
Замок-палац Ксідо – одне з найцікавіших місць в Хмільнику.  Це незвичайна будівля, котра поєднує в собі су...
Меморіальний парк жертвам фашистських репресій
Бабин яр в Хмільнику. В лісовій зоні 18 липня 2002 року відкрито Меморіальний парк жертвам фашистських репресій,...
Пам’ятник Матері – берегині роду людського
Пам’ятник матері, яка біля вікна чекає синів й чоловіка додому з війни. Чудова робота видатного скульптора Стукана...
Пам’ятник Т.Г.Шевченку
Історія пам'ятника. Історія пам’ятника почалась ще в далекому 1989 році. Одного чудового дня містяни на...
Меморіал загиблим воїнам-хмільничанам, які загинули в роки Другої Світової війни
Меморіал загиблим воїнам-хмільничанам, які загинули в роки Другої Світової війни. Меморіал прикрашає площу Перемоги з 1...